Job Responsibilities
  • ตรวจสอบและดูแลความเรียบร้อยในเกม ลงโทษผู้เล่นที่กระทำผิดกฎกติกา
  • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเกมแก่ผู้เล่นตามสมควร, แก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ผู้เล่น
  • ตรวจสอบข้อผิดพลาดภายในเกม หรือความผิดปกติในการให้บริการแล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
  • จัดกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับเกมตามที่ได้รับมอบหมาย
  • รวบรวมข้อมูลในการทำงานส่งผู้บังคับบัญชาเพื่อจัดทำรายงานต่างๆ และทำงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
Qualifications
  • วุฒิการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.ว.ช.) หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี
  • มีใจรักงานให้บริการ สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดัน รวมทั้งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
  • ผู้ที่มีความรู้ในเรื่องเทคโนโลยี่ใหม่ๆ และเกมออนไลน์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ได้แก่ โปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศและอินเตอร์เน็ทได้เป็นอย่างดี

ผู้สมัครที่สนใจ สามารถส่งไฟล์ประวัติส่วนตัวของท่านในรูปแบบของ Microsoft Word พร้อม รูปถ่ายปัจจุบันมาที่ บริษัท Playcybergames จำกัด อาคาร UM Tower เลขที่ 9 ชั้น 24 ถ.รามคำแหง สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 E-mail : hr@playcybergames.com