6. I was just thinking. ฉันแค่กำลังคิด 7. I was just daydreaming. ฉันแค่ฝันกลางวัน 8. It’s none of your business. ไม่ใช่เรื่องของคุณ 9. Is that so? อย่างนั้นหรือ 10. How come? ทำไมล่ะ 11. How’s it going? เป็นอย่างไรบ้าง 12. Definitely! อย่างแน่นอน 13. Of course! แน่นอน 14. You better believe it! เป็นจริงอย่างไม่ต้องสงสัย 15. I guess so ฉันเห็นด้วย 16. There’s no way to know. ไม่มีทางที่จะรู้เลย 17. I can’t say for sure. ฉันบอกได้ไม่ชัดหรอกนักว่า 18. This is too good to be true! มันดีเกินกว่าที่จะเป็นจริง (เหลือเชื่อ) 19. No way! (Stop joking!) ไม่มีทาง 20. I got it. ฉันเข้าใจแล้ว 21. Right on! (Great!) ถูกต้อง! 22. I did it! (I made it!) ฉันทำได้แล้ว 23. Got a minute? มีเวลาไหม? 24. About when? เมื่อไหร่? 25. I won’t take but a minute. ฉันใช้เวลาไม่นานหรอก


เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากชีวิตประจำวัน